Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1. SATICI
Adı: Ders Her Yerde Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri LTD. ŞTİ.
Adresi: Mithatpaşa Mah. Rumeli Yolu Cad. Blok No:35/24 D:4 Eyüpsultan- İSTANBUL
Telefon numarası: 0850 307 33 99
E-posta adresi: merhaba@dersheryerde.com

MADDE 2 – KONU

2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait [eğitim hizmetleri] hizmetlerinin online olarak satın alınması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince taraflar arasında karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

3.1. [Eğitim hizmetleri] hizmetlerinin adı, niteliği, türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi ve satış bedeli işbu sözleşmenin birinci sayfasında yer almaktadır.

3.2. ALICI, SATICI'nın web sitesinde bulunan [eğitim hizmetleri] hizmetlerinin nitelikleri, adetleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ilgili bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini beyan eder.

3.3. SATICI, ALICI'nın söz konusu [eğitim hizmetleri] hizmetlerini online olarak satın almasına yönelik teknik ve ticari tedbirleri almakla yükümlüdür.

MADDE 4 – SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

4.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, ALICI'nın, SATICI tarafından sunulan [eğitim hizmetleri] hizmetlerini, SATICI'nın internet sitesi üzerinden online olarak satın alması ve ödemesinin gerçekleşmesi halinde geçerlidir.

4.2. Ödeme Yöntemi
Müşteri, Sözleşme konusu hizmet bedelini, işbu Sözleşme'de sayılan ödeme yöntemleri ile ödeyebilir. Şirket, ödeme yöntemlerinde herhangi bir değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödeme işlemleri sırasında kullanılan kredi kartı, banka kartı gibi araçların güvenliği ile ilgili olarak ilgili araç sağlayıcısı sorumludur. Ödeme işlemleri sırasında Müşteri'nin sağladığı bilgilerin güvenliği için gerekli tüm önlemler alınmıştır.

4.3. Teslimat
Şirket, müşteri tarafından satın alınan online eğitim hizmetini, ödeme yapıldıktan sonra, müşteri panelinde yayımlanacaktır. Teslimatın gerçekleşmesi, Sözleşme konusu hizmetin müşteri panelinde yayımlanması ile tamamlanmış olacaktır. Teslimatın gerçekleşmesinin ardından müşteri tarafından hizmetin kullanımına başlanabilecektir.

4.4. Cayma Hakkı
Müşteri, sözleşmenin kurulmasından itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Şirket'e iadeli taahhütlü bir yazı gönderilmesi yeterlidir. Cayma hakkının kullanılması durumunda, Şirket, müşterinin ödediği bedeli derhal ve herhangi bir kesinti yapmaksızın geri ödeyecektir. Ancak, müşterinin online eğitim hizmetini kullanmaya başladığı durumlarda, müşteri cayma hakkını kullanamayacaktır.

4.5. Mücbir Sebep
Tarafların kontrolünde olmayan, öngörülemeyen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirmesini engelleyen ve taraflarca doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, hükümet müdahalesi, salgın hastalık vb. kabul edilebilecek olaylar mücbir sebep hali olarak kabul edilir. Bu tür hallerde taraflar, işbu Sözleşme'nin ilgili hükümleri ile diğer yasal hakları kullanabileceklerdir.

4.6. Öğrenci, Üyeliğinin sona ermesi halinde ders materyallerine erişim hakkını kaybedeceğini kabul eder.

4.7. Şirket, gerektiği durumlarda hizmetin kalitesini arttırmak, teknik sorunları gidermek, müşteri memnuniyetini sağlamak ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Üye’ye önceden haber vermek suretiyle Site’yi geçici bir süre için kullanılamaz hale getirebilir. Bu süre, mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmeye çalışılır.

4.8. Site’nin kullanımı ile ilgili herhangi bir uyuşmazlıkta Şirket’in tutacağı kayıtlar, kesin ve bağlayıcı delil teşkil eder.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

5.1. Öğrenci, ders materyallerinin tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımı için bu süre içerisinde Şirket’e yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.

5.2. Öğrenci, cayma hakkını kullanması halinde, Şirket’in kendisine yapmış olduğu tüm ödemeleri 14 (ondört) gün içerisinde iade etmekle yükümlüdür.

MADDE 6- İADE

6.1. Öğrenci, ders materyallerinin tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanması halinde, Şirket tarafından kendisine yapılan ödemeler iade edilir.

6.2. Öğrenci, ders materyallerinin tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanması halinde, ders materyallerini kullanmış olması halinde iade hakkına sahip değildir.

BİLDİRİM VE İKAMETGAH

7.1. SATICI, işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için, ALICI’nın sözleşmede belirttiği e-posta adresi ve telefon numarası gibi iletişim bilgilerini kullanabilir. Bu nedenle, ALICI, sözleşmede belirttiği iletişim bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde SATICI’ya derhal yazılı olarak bildirimde bulunmayı kabul eder.

7.2. ALICI, işbu sözleşmede belirtilen ikametgah adresinde kalıcı olarak oturmuyorsa, siparişi vermeden önce farklı bir adresi de SATICI’ya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, SATICI, siparişin gönderim yerinin değişmesi durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

7.3. SATICI, siparişin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde ALICI’nın işbu sözleşmede belirtilen adresine teslim etmekle yükümlüdür. Ancak, SATICI’nın elinde bulunmayan veya temin edilmesi mümkün olmayan ürünlerin teslimatında ve yoğun dönemlerde teslimat süreleri, tarafların mutabakatı doğrultusunda uzayabilir.

7.4. Teslimat sırasında ALICI’nın adresinde kimseye teslimat yapılması mümkün değilse, SATICI bu durumu en kısa sürede ALICI’ya bildirir ve ürünü teslim almak için gerekli diğer adımları birlikte belirlerler.

7.5. ALICI, işbu sözleşme kapsamında SATICI’ya göndereceği her türlü yazılı bildirimi, yine işbu sözleşmede belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla yapmayı kabul eder.

8.1. Şirket, önceden herhangi bir ihtara veya bildirime gerek olmaksızın, öğrencinin aşağıdaki hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceği halleri saymak kaydıyla işbu sözleşmeyi her zaman feshedebilir:

a) Öğrencinin, hizmetin kullanımı sırasında yasalara, genel ahlaka veya işbu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı hareket etmesi,

b) Öğrencinin, hizmetin kullanımı sırasında diğer kullanıcılara veya üçüncü kişilere zarar vermesi veya rahatsızlık vermesi.

SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ VE UYGULANACAK HUKUK

9.1. İşbu Sözleşme'nin akdi ile ALICI, tüm şartları kabul etmiş sayılır.

9.2. İşbu Sözleşme, Türk Hukuku'na tabidir.

9.3. İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflarda, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK VE İMZALANMA

10.1. İşbu sözleşme, tarafların elektronik ortamda onaylamaları ile akdedilmiştir.

10.2. SATICI, işbu sözleşmenin bir kopyasını, ALICI' ya teslim etmekle yükümlüdür.

10.3. İşbu Sözleşme' de yer alan herhangi bir hükmün yürürlükte olmaması halinde, diğer hükümler bağımsız olarak yürürlükte kalacaktır.

İşbu mesafeli satış sözleşmesi, ALICI tarafından sipariş edilen ürünlerin satın alınması ve teslimatı işlemlerine yönelik taraflar arasında düzenlenmiştir. Taraflar işbu sözleşmenin tüm hükümlerini okumuş ve kabul etmiştir.